การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
    จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร

ด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ได้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนทุกอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ....

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 15 กพ.60 ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรีัยน้มืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ร่วมกับรองผอ. ทั้งสองท่าน หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานสัมพันธ์ชุมชน .....

อ่านต่อ....

    อบรม หลักสูตรศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตในสังคมโลก (Essential Of Life)

จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข..ทั้งกาย ใจ และ อารมณ์ สามารถดำรงชีวิตกับผู้อื่นในสังคมโลกได้... วันนี้ 14 ก.พ.2560 ป้าใส คุณเกษมสุข ภมรสถิตย์ ภูมิปัญญาเจ้าของวิชา ผู้เขียนหนังสือดีๆ อย่างหัวใจที่ต่อเนื่อง.....

อ่านต่อ....

    ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป 8 ก.พ.2560

อ่านต่อ....

    ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระเดือนแห่งมาฆะปุณมี

ความรู้คู่คุณธรรม...ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระเดือนแห่งมาฆะปุณมี..โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้จัดให้มีการสวดมนต์บท (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ปฐมบทแห่งพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ... โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดย ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม....

อ่านต่อ....

    จัดการอบรม การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

การชี้แนะและการพี่เลี้ยง (coaching & mentoring)
ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (by lesson study)
โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning community) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบรวมพลัง 5 ขั้นตอน

อ่านต่อ....