การศึกษา / ความรู้

Slide 1
Slide 2
Slide 3
    นักเรียนสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบรางวัล นักเรียนสุดยอดนักอ่านแต่ละสายชั้นและบรรยากาศถายภาพที่ระลึก วันที่ 23 ก.พ.61

อ่านต่อ....

    มอบเกียรติบัตรให้ครู นักเรียนที่ปฏิบัติธนาคารโรงเรียน

เนื่องจากโครงการธนาคารโรงเรียน ได้จัดให้มีการออมเงิน สะสมเงินฝากประจำอย่างสม่ำเสมอทั้งครูและนักเรียนจนทำให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัล "ออมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ ทางผู้บริหารจึงได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายธนาคารโรงเรียน

อ่านต่อ....

    โครงการเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

นักเรียนของเราได้ลงเเข่งขันทักษะทางวิชาการใน "โครงการเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น" ในระดับจังหวัดสามาระทำคะแนนสอบได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้และได้เป็นตัวแทนเเข่งขันระดับประเทศได้แก่....
เด็กหญิงบุญยานุช ปิณฑะมาน ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.ต้น

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับคณะดูงาน..13 กพ.61 วันนี้คณะผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยรองฯนฤมล อินทพงษ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ....

อ่านต่อ....

    Math Day Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม day camp ให้กับนักเรียน ชั้น ม.1 เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61

อ่านต่อ....

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันนี้ ผอ.จิรศักดิ์ จิตสม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำโดย อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ นำคณะนิสิตมาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Best Prectice ....

อ่านต่อ....